Energivenlige og tætte huse

Med virkning fra 1. januar 2006 blev der indført skærpede regler for nybyggeri. Energimæssigt skal bygninger overholde nye mindstekrav.

Modsat tidligere kikker man ikke kun på bygningers opbygning og konstruktion - men istedet for på bygningers energimæssige ydeevne.

Under projektering af nybyggeri er der nu et krav om, at der for en ny bygning skal  laves en såkaldt energirammeberegning, der viser et forventet energiforbrug for en given bygning.

Vi anvender EDBprogrammet BE06 "Beregning af bygningers energibehov" som dokumentation for den projektering, vi udfører, og som ligger til grund for den rapport, som sendes til myndighederne, når der ansøges om byggetilladelse.

Forudsætningen for at ovenstående energiberegning holder i praksis er, at der er tale om tætte bygninger, der overholder anviste mindstekrav. Klimaskærmen skal være så lufttæt, at luftskiftet gennem luftutætheder i klimaskærmen ikke må overstige 1,5 l/s pr. m2 opvarmet etagereal ved en trykprøvning med 50 Pa over- eller undertryk på bygningen.

Klimaskærmens lufttæthed i praksis..

Klimaskærmens lufttæthed kan kontrolleres ved at lave en såkaldt "Blowerdoor" test, hvor man laver undertryk i huset og måler, om der sker indsivning af luft til bygningen -altså om bygningen er mere utæt end tilladeligt.

Ved byggerier ansøgt efter den 1. april 2006 kan myndighederne kræve en trykprøvning af det nye hus. Pt. skal kommunerne lave stikprøvekontrol svarende til 5% af de byggetilladelser der gives. Mange kommuner kræver kontrol af alle byggerier.

DERFOR er klimaskærmens lufttæthed meget vigtig, da det kan koste dyrt, hvis der skal udbedres mangler efterfølgende.

I projekteringen tager vi højde for og søger løsninger, der er mulige i praksis og laver alt efter behov anvisninger for arbejders udførelse.

I sidste ende kræver det stor grad af omtanke og omhyggelighed fra især håndværkerne, der udfører det praktiske arbejde.